ფიზიკის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
სრული პროფესორი
თავმჯდომარის მოადგილე
მერაბ ელიაშვილი
ასისტენტ პროფესორი თამარ ჭელიძე