მათემატიკის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
სრული პროფესორი გიორგი ჯაიანი
ასოცირებული პროფესორი თენგიზ კოპალიანი