კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე
ასოცირებული პროფესორი რევაზ ქურდიანი
ასოცირებული პროფესორი მაგდა ცინცაძე
ასისტენტ პროფესორი მაია არჩუაძე