გეოლოგიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
ასოცირებული პროფესორი აქიმიძე კარლო
ასისტენტ პროფესორი მაია ახალკაციშვილი