გეოგრაფიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
სრული პროფესორი ლია მაჭავარიანი
სრული პროფესორი დავით კერესელიძე