ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
სრული პროფესორი რომან ჯობავა
სრული პროფესორი გიორგი ღვედაშვილი