ქიმიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
ასოცირებული პროფესორი იოსებ ჩიკვაიძე
ასისტენტ პროფესორი ნელი სიდამონიძე