ბიოლოგიის დეპარტამენტი

საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა
სრული პროფესორი ნანა კოტრიკაძე
სრული პროფესორი ნანა დორეული